Diili e-pood suletakse 29.07.2024. Loe lähemalt

E-poe tingimused

Kehtib alates 21.01.2020

I Üldsätted

1.1. Käesolevad Telia Eesti AS (edaspidi müüja) e-poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja või tarbija), kes kasutavad www.diil.ee veebiaadressil olevat e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaup, sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping). 

1.2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral on prioriteetne müügileping.

1.3. Müüja säilitab ostjaga sõlmitud müügilepingu tingimused püsival andmekandjal. Müüja saadab ostja poolt avaldatud e-posti aadressile tellimuse kinnituse ja müügilepingu tingimused, mida  ostjal on võimalik salvestada ja taasesitada.

1.4. Tingimustes reguleerimata küsimustes (sealhulgas, kuid mitte ainult tingimuste muutmise osas) juhinduvad pooled Kliendilepingus, Üldtingimustes ning õigusaktides sätestatust. Üldtingimused on kättesaadavad Telia Eesti AS'le kuuluval kodulehel www.diil.ee

II Andmete kaitse ja töötlemise  põhimõtted

2.1. Ostjal tuleb e-poest ostu sooritamiseks sisestada selleks vajalikud järgmised andmed:

- nimi ja kontaktandmed (nt e-posti aadress, kontakttelefon jms);

- sisse logimiseks kliendi tuvastamiseks vajalikud andmed (nt mobiilinumber Mobiil-ID kasutamiseks jms);

- kauba ostjale kätte toimetamiseks vajalikud andmed (nt sobiv pakiautomaat, tarneaadress jms);

- makse teostamiseks vajalikud andmed (nt ostja poolt kasutatav pank jms).

2.2. Müüja (vastutav töötleja Telia Eesti AS) säilitab ja töötleb järgmiseid ostja e-poe kasutamisega seotud andmeid:

- p-s 2.1 toodud ostja poolt sisestatud andmed;

- ostja krediidivõimelisusega seotud andmed (nt maksedistsipliini ja võlgnevuste andmed jms);

- ostja tellimustega (sh pooleli jäänud tellimustega) seotud andmed (nt ostukorvi lisatud kauba andmed, makseandmed jms);

- ostja poolt e-poe ja teiste müüja e-Keskkondade, selle teenuste ja funktsionaalsuste kasutamise andmed ning küpsiste abil kogutud info (nt milliselt lehelt ostja e-poodi sisenes jms);

- SSO-ga seonduvad andmed (vt ptk III);

- ostja kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave ostja huvialade kohta, nt Google Analytics'i andmed, Facebook'ilt saadavad andmed jms).

Müüja säilitab andmeid nii kaua kui on vajalik nende kasutamise eesmärgi saavutamiseks või õigusaktis ettenähtud tähtajani. Täpsem info andmete säilitustähtaegade kohta on kättesaadav privaatsusteates.

2.3. Müüja tagab ostja p-des 2.1-2.2 toodud andmete sh isikuandmete (edaspidi andmed) kaitsmise ja töötlemise Üldtingimustes ettenähtud korras ja tingimustes ning privaatsusteates toodud viisil eesmärkidel ja õiguslikel alustel kooskõlas õigusaktide ning heade äritavadega.

2.4. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Üldtingimustes sätestatust on müüjal ostja nõusolekute õigus töödelda andmeid e-poe pakkumiseks ja ostja poolt kasutamise võimaldamiseks, müügilepingu täitmiseks, müüja õigustatud huvides (nt turunduslikul eesmärgil) või muul õiguslikul alusel.

Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekute õigus:

- saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides;

- säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

2.5. Kui ostja on andnud müüjale nõusoleku pakkumiste saamiseks, kasutab müüja andmeid ka müüja teenuste ja kaupade kohta personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste ja teadete edastamiseks ostjale elektroonilisel teel nt järgmisi e-kanaleid kasutades:

- ostjaga seotud e-posti aadressile;

- SMS-i või MMS-i või muu elektroonilise sõnumiga (nt push-teade mobiiltelefonis jms) ostja kontaktnumbril või muul müüjale teada oleval ostjaga seotud sidevahendi numbril;

- müüja e-Keskkondade (nt klienditeenindus, müügi- vms internetikeskkond, äpp, TV teenuse keskkond vms) ja muude müüjale mittekuuluvate rakenduste, e-keskkondade ja sotsiaalmeediakanalite kaudu, kus pakutakse turundusvõimalusi (nt Google, Facebook jne).

2.6. Müüja kasutab andmeid tema õigustatud huvides turunduslikul eesmärgil sh ka:

- ostja ostukäitumise ja tarbimisharjumuste välja selgitamiseks ja/või profileerimise meetodeid kasutades ostja tarbimisalaste ootuste, -eelistuste ja -vajaduste tuletamiseks. Profileerimise kohta turunduslikul eesmärgil saab lisainfot privaatsusteatest;

- edastamiseks turunduslikuks töötlemiseks Telia gruppi kuuluvatele ettevõtetele ja volitatud töötlejatele;

- edastamiseks kolmandatele isikutele selleks, et esitada ostjale müüja turundusteateid nende isikute rakendustes, e-keskkondades, sotsiaalmeediakanalites vms (nt Google'i rakendustes, Facebook'is jne).

2.7. Ostjal on igal ajal õigus võtta pakkumiste saamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e-kirja või keelduda edasiste pakkumiste saamisest järgides talle saadetud pakkumises olevat juhist.

2.8. Ostja on kohustatud kasutama e-poodi turvaliselt ja vajaliku hoolsusega ning tagama, et rakendused ja seadmed (nt arvuti, nutitelefon, rakendus vms), mida ostja kasutab, on turvatud. Ostja on kohustatud hoidma teiste isikute eest saladuses ostja, tema seadme või e-poega seotud PIN-koodi, Salasõna, kasutajatunnused ja paroolid või muu enda identifitseerimiseks kasutatava info või infokandjad (nt ID-kaardi või Mobiil-ID).

2.9. Ostja peab olema teadlik ja arvestama asjaoluga, et müüja ei saa tagada andmete ruvalisust ega ole vastutav juhul, kui andmed ei ole kaitstud tulenevalt ostja poolt p-s 2.8 toodud kohustuse rikkumisest (sh nt seetõttu, et ostja on jätnud muutmata algse PIN-koodi või muud algseadistused või ostja ID-kaart, Mobiil-ID või selle PINK-koodid on sattunud volitamata isikute kasutusse). Ostja vastutab sellisel juhul ise kõikide talle tekkida võivate tagajärgede eest.

2.10. Lisainfo isikuandmete töötlemise, isiku õiguste kohta seoses isikuandmetega, müüja asjakohaste kontaktandmete ja kaebuse esitamise õiguse kohta on leitav privaatsusteatest Diili kodulehel.

III Identifitseerimislahendus (SSO)

3.1. Ostja saab mugavamaks ja kiiremaks e-poodi sisse logimiseks kasutada nn keskset identifitseerimislahendust (ingl k Single Sign On, edaspidi SSO), kui ostja on teinus selleks vajalikud toimingud.

3.2. SSO abil on ostjal võimalik internetikeskkondades (nt Facebook, Google, Microsoft) tema nimele registreeritud kasutajakontod omavahel siduda, kasutades seejärel e-poodi sisse logimiseks seotud keskkonna kasutajatunnust ja parooli.

3.3. SSO kasutamiseks ja kasutajakontode sidumiseks sisestab ostja selleks vajalikud andmed. Sisestatud andmeid ning teiste internetikeskkondade (nt Facebook, Google, Microsoft) poolt e-poele edastatavaid kasutajakonto põhiandmeid kasutab müüja SSO toimimise tagamiseks, ostja autentimiseks ja juurdepääsuõiguste haldamiseks ja ostja nõusoleku korral ka turunduslikul eesmärgil.

3.4. SSO-ga liitumiseks nõutava tahteavalduse ja vajalike toimingute tegemisega annab ostja müüjale õiguse eeldada, et edaspidi SSO-ga seotud kasutajakonto kasutajanime, salasõna või muude autentimisvõimaluste abil sisse logiv ostja on sama isik, kes on kasutajakontod sidunud.

3.5. Ostja on kohustatud SSO-ga seotud kasutajatunnuse ja parooli või mistahes muude ostja autentimiseks kasutatavate andmete kolmandatele isikutele teatavaks saamise.

3.6. Ostja tagab, et seob SSO-ga üksnes endale kuuluvaid kasutajakontosid.

3.7. Ostja vastutab kõigi kasutajakontode sidumisest või seotud kasutajakonto kasutamisest tulenevate tagajärgede eest, sh vastutab ostja kõikide temale kuuluva(te) konto(de) vahendusel tehtud toimingute ja muude tagajärgede eest, sh juhul kui ostja on võimaldanud kolmandatele isikutele juurdepääsu andmetele, mida kasutades on saanud võimalikuks seotud kasutajakontode kasutamine kolmandate isikute poolt (sh juhtudel, kui ostja on jätnud isiklikus või avalikus arvutis või muus seadmes end e-Keskkonnast või muust seotud internetikeskkonnast välja logimata ja see teeb võimalikuks seotud kasutajakonto kasutamise teise isiku poolt).

3.8. Kui ostjale on saanud teatavaks või tal on tekkinud kahtlus, et kolmas isik on saanud või võib saada juurdepääsu SSO-ga seotud kasutajakontole, on ostja kohustatud koheselt võtma tarvitusele kõik abinõud talle kuuluva(te) konto(de) kaitsmiseks (sh muutma paroolid ning lõpetama SSO ja kasutajakontod lahti siduma).

3.9. Ostjal on õigus igal ajal lõpetada SSO kasutamine, sh lõpetada SSO abil kasutajakontode sidumine.

3.10. Müüjal on õigus nõuda teatud toimingute tegemiseks ostja tuvastamist mõne konkreetse autentimise meetodiga (nt ID-kaardiga või Mobiil ID-ga).

IV Kaupade ostmine ja e-poe tehnilised etapid

4.1. E-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link "Lisa ostukorvi". Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

4.2. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:

- kaup on laost otsa saanud;

- kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

- kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele.

Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

4.3. Arvestades konkreetse kauba laoseisu, on Telial õigus oma poolt korraldatud e-poe kaubamüügi kampaaniate (nt kuupakkumine, tühjendusmüük, 96h POP-UP pood, jõulukampaania jms) raames rakendada ostjakohast kogusepiirangut, milleks on kuni 5 (viis) ühesugust kaupa kampaania kohta, kui vastava kampaania tingimused ei näe ette teistsugust piirangut.

4.4. Ostukorv/Tellimus lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist. Pärast kauba lisamist "Ostukorvi" on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sisestada tellimus.

4.5. E-poes saab maksta tellitud kauba eest e-poes väljatoodud pankade pangalinkide kaudu, Telia järelmaksuga või muul e-poes võimaldatud viisil (nt kinkekaardiga). Pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist) tuleb väljuda internetipanga lehelt vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Järgnevalt kuvatakse ekraanil tellimuse kinnitus.

4.6. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal. Müüja võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sh kasutada kullerteenust.

4.7. Kui ostja ei tule kaubale järgi hiljemalt 14 (neljateist) päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulud) ja tasaarveldada müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega.

V Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

5.1. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Müügilepingust taganemise õigus ja tingimused on sätestatud „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise juhendis“. Nimetatud juhendi aktsepteerimisega e-poes kinnitab tarbija, et ta on juhendiga tutvunud ja nõus juhendi tingimustega.

VI Vastutus ja vaidluste lahendamine

6.1. Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

6.2. Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

6.3. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda. 

6.4. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

6.5. E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:

Telia Eesti AS aadressile Mustamäe tee 3, 15033 Tallinn

e-posti aadressile:

info@diil.ee

või esitada Telia esindustes, mille aadressid on toodud kodulehel www.telia.ee

Pretensiooni esitamisel tuleb Telia esindusse tuua ka puudusega kaup.

6.6. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on õigus nõuda kui müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul kui:

- müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

- parandamine ebaõnnestub,

- müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,

- kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

6.7. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

6.8. Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

- seadmesse installeeritud tarkvara vigadest, mis on tingitud tarkvara ebakorrektsest paigaldusest või kasutamisest ostja poolt (sh viiruste poolt põhjustatud puudused);

- kauba normaalsest kulumisest (nt seadme aku kulumine);

- kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;

- ostjale enne kauba ostmist müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;

- välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

6.9. Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta ka juhul, kui seadme ja/või detaili seerianumber, toote mitteavamist tõendav kontrollkleebis või legaalset tarkvara tähistav kleebis on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

6.10. Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

6.11. Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-P: 8.00-23.00 telefonil 13445 või e-posti aadressil: info@diil.ee

6.12. Tarbija võib pöörduda kauplejaga tekkiva vaidluse lahendamiseks kohtuvälise lahendamise üksuse poole, milleks on Tarbijakaitse Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste komisjoni poole on võimalik pöörduda vastava veebikeskkonna vahendusel.