Sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise juhend tarbijale

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise juhend tarbijale

1. Mõisted
1.1. Ettevõtja on Telia Eesti AS (registrikood 10234957).
1.2. Tarbija on füüsilisest isikust klient, kes kasutab Ettevõtja teenuseid või ostab Ettevõtjalt kaupu väljaspool oma majandus- või kutsetegevust.
1.3. Sidevahendi abil sõlmitud leping on Ettevõtja ja Tarbija vaheline leping, mis sõlmitakse Ettevõtja veebipõhises klienditeenindus- ja müügikeskkonnas (näiteks Iseteenindus või e-pood) ning Ettevõtja ja Tarbija ei viibi lepingu sõlmimisel ühel ajal koos samas kohas ja lepingupoolte tahteavaldused lepingu sõlmimiseks, sealhulgas Tarbija tahteavaldus võtta endale lepingulised kohustused, edastatakse eranditult üksnes sidevahendi abil.
1.4. Väljaspool äriruume sõlmitud leping on leping, mis sõlmitakse Ettevõtja ja Tarbija üheaegsel viibimisel kohas, mis ei ole Ettevõtja äriruum, või Ettevõtja äriruumides või sidevahendi abil vahetult pärast seda, kui Ettevõtja on Tarbija ja Ettevõtja üheaegsel kohalviibimisel pöördunud Tarbija poole isiklikult ja individuaalselt kohas, mis ei ole Ettevõtja äriruumiks, või Ettevõtja korraldatud väljasõidu ajal eesmärgiga reklaamida ja müüa Tarbijale kaupu või pakkuda teenuseid.

2. Taganemisõigus
2.1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Sidevahendi abil sõlmitud lepingust või Väljaspool äriruume sõlmitud lepingust (edaspidi: Leping) 14 päeva jooksul.
2.2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel:
2.2.1. alates Lepingu sõlmimise päevast teenuse osutamise Lepingu puhul või;
2.2.2. alates päevast mil Tarbija või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse kauba üleandmine Lepingu (näiteks müügi- või kasutuslepingu vms) puhul.
2.2.3. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tarbijal teavitada Ettevõtjat oma otsusest Lepingust taganeda ühemõttelise kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Ettevõtja esinduses või saata e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.
2.3. Ettevõtja kontaktandmed:

Telia Eesti AS
Mustamäe tee 3, 15033 TALLINN
Telia esindused ja kontaktnumbrid: info Telia kodulehel www.telia.ee
e-posti aadress: info@diil.ee

2.4. Tarbija võib taganemiseks kasutada lisatud või Ettevõtja Kodulehel kättesaadavaks tehtud taganemisavalduse vormi, kuid see ei ole kohustuslik.
2.5. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta Ettevõtjale ära enne taganemistähtaja lõppu.
2.6. Käesolevas juhendis toodud lepingust taganemise kord ei kehti Tarbija ja Ettevõtja vahel sõlmitud tarbijakrediidilepingust taganemise korral või muude teenuste/asjade 14-päevase (tasuta) prooviperioodi pakkumise korral. Tarbijakrediidilepingust taganemine toimub nimetatud lepingus viidatud korras.

3.Taganemisõiguse puudumine
3.1. Vastavalt seadusele ei ole Tarbijal taganemisõigust muuhulgas järgmistel juhtudel:
3.1.1. Lepingute puhul, mille esemeks on suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, samuti kõnekaardid ja stardikomplektid kui Tarbija on ümbrise avanud;
3.1.2. Lepingute puhul, mille esemeks on suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui pakend on pärast kohale toimetamist avatud (näiteks kõrvaklapid jms);
3.1.3. Lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks muusikafailid, filmid jms), kui edastamine on alanud Tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse;
3.1.4. Lepingute puhul, mille esemeks on kinkekaart ja sellel toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

4. Lepingust taganemise tagajärjed
4.1. Kui Tarbija avaldas teenuse Lepingu sõlmimisel soovi, et teenuse osutamine algaks taganemistähtaja jooksul, kohustub ta tasuma Ettevõtjale Lepingu täitmisena üleantu väärtuse proportsionaalselt üle antuga ajani, mil Tarbija teavitas Ettevõtjat oma taganemisest Lepingust, võttes arvesse Lepingu kogumahtu. See tähendab, et näiteks kuutasulise teenuse puhul peab Tarbija maksma kasutatud teenuse eest kuutasu kuni Lepingust taganemiseni.
4.2. Lepingust taganemisel tagastab Ettevõtja Tarbijale kõik viimaselt saadud Lepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Tarbija valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Ettevõtja pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ettevõtja saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda.
4.3. Ettevõtja teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.
4.4. Tarbija peab asja Ettevõtjale tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Ettevõtjale Lepingust taganemisest. Asja võib tagastada lähimasse Telia esindusse. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab Lepingu esemeks oleva asja enne 14-päevase tähtaja lõppu.
4.5. Ettevõtjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ettevõtja on Lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või Tarbija on esitanud Ettevõtjale tõendid, et ta on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
4.6. Lepingu esemeks olev asi tuleb Ettevõtjale tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid).
4.7. Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal.
4.8. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korra vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes.
4.9. Asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Ettevõtjal õigus Tarbijale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates asja tagastamisest.